• av.eylulkiziloglu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri: 09.00 - 18.00
  • 0530 474 60 44

Maden Ruhsatlarına Haciz Konulması

Maden ruhsatları, fikri mülkiyet haklarına benzer şekilde, ticari bir değere sahiptir ve bu nedenle alacaklılar tarafından haczedilebilecek bir mal olarak kabul edilir. Ancak, maden ruhsatlarına haciz konulabilmesi için bazı şartlar vardır. 

  • Maden ruhsatının, Türk hukukuna göre geçerli olması gerekir.
  • Maden ruhsatının, alacaklının alacaklarına karşı teminat olarak gösterilmesi gerekir.
  • Maden ruhsatının, haciz işleminin yapıldığı tarihte geçerli olması gerekir.
  • Maden ruhsatlarına haciz konulabilmesi için, alacaklı tarafından bir icra takibi başlatılmalıdır. 

Maden ruhsatının haczedilmesi, maden ruhsat sahibinin madencilik faaliyetini yürütmesini engellemez. Ancak, maden ruhsat sahibi, maden ruhsatının gelirlerini alacaklıya ödemek zorundadır. Maden ruhsatının haczi, maden ruhsat sahibinin madencilik faaliyetini yürütmesini zorlaştırabilir ve maden ruhsatının değerini düşürebilir.

                Konuya ilişkin olarak;

Yargıtay 12. Dairesi’nin 2015/1317 E., 2015/2260 K. sayılı kararında;

Yargıtay 12. Dairesi, 2016/1129 E., 2016/1991 K.

Yargıtay 12. Dairesi, 2017/1264 E., 2017/2186 K.

Yargıtay 12. Dairesi, 2018/2225 E., 2018/3207 K.

Maden ruhsatları, ticari bir değere sahip mallardır. Bu nedenle, alacaklılar tarafından haczedilebilecek bir mal olarak kabul edilirler. Maden ruhsatlarının haczi, maden ruhsat sahibinin madencilik faaliyetini yürütmesini engellemez. Ancak, maden ruhsat sahibi, maden ruhsatının gelirlerini alacaklıya ödemek zorundadır. Maden ruhsatının haczi, maden ruhsat sahibinin madencilik faaliyetini yürütmesini zorlaştırabilir ve maden ruhsatının değerini düşürebilir. Bu nedenle, maden ruhsat sahipleri, maden ruhsatlarının haczedilmemesi için gerekli önlemleri almalıdır.”

 

Yargıtay 12. Dairesi’nin 2010/12104 E., 2010/16919 K. sayılı kararında;

“Kira bedeli esas alınarak taşınır niteliğindeki maden işletme ruhsatının satışa çıkarılması yapılan sözleşme de yasaya aykırıdır. Bu husus tek başına ihalenin feshi nedeni olup mahkemece re’sen göz önünde tutulmalıdır.”

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin2010/12104 E., 2010/16919 K. sayılı kararında;

“Maden işletme ruhsatı menkul hükmünde olup, takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan İİK’nun 150/e maddesi uygulanacağından, satış isteme süresi 1 yıldır. “

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin2015/304 E., 2015/6737 K. sayılı kararında;

“ Maden ve taş ocağı işletme ruhsatlarının satışının taşınır hükümlerine göre yapılması gerekmekte olup, icra müdürlüğünce satışların, taşınmaz satışlarına ilişkin usule göre yapıldığı görülmektedir. Bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir.”

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin, 2015/13043 E., 2015/19402 K. sayılı kararında;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin, 2016/2640 E., 2016/6195 K. sayılı kararında;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin, 2017/1856 E., 2017/6363 K. sayılı kararında;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/1203 E., 2018/13413 K. sayılı kararında;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2019/2414 E., 2019/2427 K. sayılı kararında;

“Maden ruhsatı, bir taşınmaz mal niteliğindedir ve icra yoluyla takip edilebilir. Maden ruhsatı, bir hakkı tesisini sağlayan bir belgedir ve taşınmaz mal niteliğindedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca, taşınmaz mallar haczedilebileceğinden, maden ruhsatları da haczedilebilecektir.”