• av.eylulkiziloglu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri: 09.00 - 18.00
  • 0530 474 60 44

Kamu İhale Kanunun 22/f. Maddesi Kapsamında Sözleşmeler ve Damga Vergisi

Doğrudan Temin Başlıklı Madde 22

“Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”

            Söz konusu sözleşmelere ilişkin önemli yargı kararları,

Danıştay 13. Dairesi’nin 2013/2685 E., 2013/3502 K. sayılı kararında:

“İdarelerin acil ihtiyaçları için doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alabileceğini, ancak bu yolun, istisnai bir yol olduğunu ve idarelerin bu yolu, acil ihtiyaçların dışında kalan mal veya hizmet alımlarında kullanamaz.”

 

Danıştay 13. Dairesi’nin 2014/2366 E., 2014/4442 K. sayılı kararında:

“İdarelerin doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alımı yapmasının, idarenin ihale yetkilisinin onayına tabi olduğunu, ihale yetkilisinin onay kararının, ihale konusu mal veya hizmetin adını, miktarını, birim fiyatını ve toplam bedelini içermesi gerekmektedir.”

 

Danıştay 13. Dairesi’nin 2015/1467 E., 2015/3048 K. sayılı kararında:

“İdarelerin doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alımı yapmasının, idarenin bütçesini etkilemeyeceğini, bu nedenle idarelerin, doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alımı yaparken, bütçelerini dikkate alması gerekmemektedir.”

 

Danıştay 13. Dairesi’nin 2016/2277 E., 2016/3948 K. sayılı kararında:

“İdarelerin, acil ihtiyaçların dışında kalan mal veya hizmet alımlarında, doğrudan temin yolunu kullanmasının, kamu yararına aykırı olacaktır.”

 

Danıştay 13. Dairesi’nin 2017/4104 E., 2017/7281 K. sayılı kararında:

“İdarelerin, doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alımı yaparken, rekabeti engelleyecek davranışlarda bulunmaması gerekmektedir.”

 

Danıştay 13. Dairesi’nin 2018/1350 E., 2018/3032 K. sayılı kararında:

“İdarelerin, doğrudan temin yoluyla mal veya hizmet alımı yaparken, ihale konusu mal veya hizmetin piyasa fiyatını dikkate alması gerekmektedir.”

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 2013/05 sayılı Genelgesindeki açıklamalara uygun Tipik Birim Fiyat Sözleşmesidir. Bu sözleşmeler için damga vergisi ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idarenin zorlaması ile söz konusu sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve karar pulu mükellefler tarafından ödenmektedir. Bu sözleşmelerin imza safhasında damga vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sözleşmelere göre daha sonra alım yapıldığı takdirde alım yapılan tutar üzerinden damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay 13. Dairesi’nin 2015/18431 E., 2016/1420 K. sayılı kararında,

Danıştay 13. Dairesi’nin 2017/1479 E., 2018/186 K. sayılı kararında:

Danıştay 13. Dairesi’nin 2017/2682 E., 2018/269 K. sayılı kararında:

Danıştay 13. Dairesi’nin 2018/7309 E., 2019/277 K. sayılı kararında:

Danıştay 13. Dairesi’nin 2019/1441 E., 2019/554 K. sayılı kararında:

Danıştay 13. Dairesi’nin 2020/1003 E., 2020/268 K. sayılı kararında:

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (f) bendi kapsamında yapılan sözleşmeler, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde yer alan ‘belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve benzeri vesikalar ile her nevi senet’ kapsamında değerlendirilemeyeceğinden damga vergisine tabi değildir.”

Gelir idaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 02/01/2014 tarih ve 77888587- 155.01 .01 .01 [4270]-6 sayılı yazısında; “idare tarafından satın alınacağı belirtilen hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin birim miktarına yer verilmeksizin yalnızca birim fiyatlarına yer verilmesi durumunda belli para ihtiva etmeyeceğinden damga vergisine tabi tutulmaması,” gerektiği bildirilmiştir.