• av.eylulkiziloglu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri: 09.00 - 18.00
  • 0530 474 60 44

GİB İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Yapılan Tebligatın Geçerliliği

Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat Başlıklı 7/A Maddesi

“Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

…Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru Başlıklı 6. Madde;

“1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

…(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.”

 

VUK Elektronik Ortamda Tebliğ Başlıklı 107/A Maddesi;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

…Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na 107/a Maddesini Ekleyen 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. Maddesinin Gerekçesi;

“MADDE 7 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tebliğler esas olarak posta yoluyla yapılmaktadır. Öngörülen düzenlemeyle vergi mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek tüm tebliğlerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Tebliğin elverişli elektronik bir adrese yapılması suretiyle, veri güvenliği ve muhatabın hukuki sonuçlar açısından tebliğden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığına elektronik ortamda tebliğ ile ilgili altyapıyı kurma veya kurulmuş olanları kullanma ve uygulamayı yaygınlaştırma hususunda görevler yüklenirken, diğer esas ve usulleri belirleme yetkisi de verilmektedir.”

              Normlar hiyerarşisine göre; kanunun altındaki her türlü hukuki mevzuat kanunlara uygun olmak zorundadır. Tebligat Kanunu’nda GİB İnteraktif Vergi Dairesine yapılan tebligatlar e tebligat niteliğinde sayılmamıştır. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)  ile GİB sistemi sayılmış olsa dahi işbu tebliğ Tebligat Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Zira Maliye Bakanlığı’na, Tebligat Kanunu’nda gösterilen UETS dışında bir yol göstermekten ziyade sadece tebliğlerin daha hızlı ve kullanılabilir bir yol oluşturulması için yetki verilmiştir. Ancak Tebligat Kanunu’nda sadece PTT bünyesinde bulunan UETS ile elektronik tebligat gerçekleştirilmesi hususuna yer verilmiştir.

                 Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğ ile; yürütme, yasamanın görev alanındaki bir hususta, çizilen yetki sınırlarının dışında bir idari işlem gerçekleştirmiştir ve bu durum Anayasal ilkelere aykırılık teşkil eder. İşbu sebeple de GİB üzerinden yapılan tebligatlar geçerli bir tebligat hükmünde değildir veya UETS’nin kullanılması ya da Tebligat Kanunu’nun genel hükümlerine göre tebligat yapılması gerekmektedir.